logo ecolatlas

Vogels

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Familie (Orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Vinken Appelvink Coccothraustes coccothraustes 6, 13
Zangvogels Beflijster Turdus torquatus 2
Havikachtigen Blauwe kiekendief Circus cyaneus gevoelig Op 8 januari 2016 door Frens Westenbrink boven de Heide gesignaleerd (zie de foto) 2, 5
Reigers Blauwe reiger Ardea cinerea 2, 5, 16
Zwaluwen Boerenzwaluw Hirundo rustica gevoelig in 1969 de hele zomer boven het terrein waargenomen 13, 16
Steltlopers Bokje Lymnocryptes minimus Niet bedreigd, maar wel zeldzamer dan de watersnip 1, 2
Vliegenvangers Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca niet bedreigd 5, 6, 13, 16
Boomklevers, boomkruipers Boomklever Sitta europaea Foto: Frens Westenbrink (13 januari 2016) 2, 5, 6, 13
Boomklevers, boomkruipers Boomkruiper Certhia brachydactyla 5, 13, 16
Leeuweriken Boomleeuwerik Lullula arborea 2, 5, 6, 7, 13, 16
Kwikstaarten Boompieper Anthus trivialis Foto: Frens Westenbrink (1 juli 2015) 2, 5, 6, 7, 13, 16
Valkachtigen Boomvalk Falco subbuteo kwetsbaar 2, 5, 6, 16
Uilen Bosuil Strix aluco 5, 6. 13, 16
Zangers Braamsluiper Sylvia curruca 16
Havikachtigen Buizerd Buteo buteo niet bedreigd 2, 5, 6, 13, 16
Futen Dodaars Tachybaptus ruficollis (syn. Podiceps ruficollis) In 2013 niet meer aangetroffen, maar gelukkig wel weer in april 2016 2, 13, 16
Spechten Draaihals Jynx torquilla ernstig bedreigd 1
Kraaien Ekster Pica pica nee 2, 13
Fazantachtigen Fazant Phasianus colchicus in 1969 vaak gehoord 5, 16
Zangers Fitis Phylloscopus trochilus zeer talrijk in 1969 2, 5, 6, 13, 16
Zangers Fluiter Phylloscopus sibilatrix 1, 5, 13
Vinken Frater Linaria flavirostris (syn. Carduelis flavirostris) 16
Kraaien (Vlaamse) Gaai Garrulus glandarius Vlaamse gaai of schreeuwekster 5, 13, 16
Gorzen Geelgors Emberiza citrinella 2, 5, 6, 7, 13, 16
Zangvogels Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 2, 5, 6, 13, 16
Kwikstaarten Gele kwikstaart Motacilla flava (syn. Motacilla cinerea) 16
Nachtzwaluwen Gierzwaluw Apus apus overvliegend, fouragerend 16
Mezen Glanskop Poecile palustris (syn. Parus palustris) 2, 5, 6, 13, 16
Zangers Goudhaan(tje) Regulus regulus niet bedreigd 5, 13, 16
Vinken Goudvink Pyrrhula pyrrhula 5, 6, 13, 16
Zangers Grasmus Sylvia communis 13, 16
Kwikstaarten Graspieper Anthus pratensis gevoelig 2, 5, 16
Eenden, ganzen en zwanen Grauwe gans Anser anser 2, 13
Gorzen Grauwe gors Emberiza calandra ernstig bedreigd
Vliegenvangers Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata gevoelig 2, 5, 6
Spechten Groene specht Picus viridis kwetsbaar 1, 13, 16
Vinken Groenling Chloris chloris 5, 13, 16
Spechten Grote bonte specht Dendrocopos major 2, 5, 6, 13, 16
Zangvogels Grote lijster Turdus viscivorus 2, 16
Steltlopers Grutto Limosa limosa gevoelig overvliegend 5
Havikachtigen Havik Accipiter gentilis In 2013 niet meer aangetroffen 5, 6, 13, 16
Heggenmussen Heggenmus Prunella modularis 5, 13, 16
Duiven Holenduif Columba oenas 5, 6, 13
Duiven Houtduif Columba palumbus 5, 13, 16
Steltlopers Houtsnip Scolopax rusticola 5, 6, 13, 16
Zangvogels Huismus Passer domesticus 13
Zwaluwen Huiszwaluw Delichon urbicum gevoelig 16
IJsvogels IJsvogel Alcedo atthis 1, 2
Kraaien Kauw Corvus monedula (syn. Coloeus monedula) 16
Overigen Kievit Vanellus vanellus 16
Klauwieren Klapekster Lanius excubitor ernstig bedreigd winterterritorium 1, 2, 6, 16
Spechten Kleine bonte specht Dendrocopos minor 5, 6, 13
Steltlopers Kleine plevier Charadrius dubius 2 (waarnemer Piet Schermerhorn 1 juli 2015)
Vinken Kneu Linaria cannabina (syn. Carduelis cannabina) gevoelig 5, 6, 13, 16
Koekoeken Koekoek Cuculus canorus kwetsbaar 5, 13, 16
Meeuwen Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus (syn. Larus ridibundus) 16
Eenden, ganzen en zwanen Kolgans Anser albifrons overvliegend 5, 16
Mezen Koolmees Parus major 5, 13, 16
Zangvogels Koperwiek Turdus iliacus 5, 16
Fazantachtigen Korhoen Lyrurus tetrix (syn. Tetrao tetrix) ernstig bedreigd 16
Zangvogels Kramsvogel Turdus pilaris in 1969 's winters in grote getale aanwezig 16
Vinken Kruisbek Loxia curvirostra In 2013 niet aangetroffen. November 2016 scheerde een vlucht kruisbekken over het pad langs de heide 2, 5, 13, 16
Mezen Kuifmees Lophophanes cristatus (syn. Parus cristatus) 2, 5, 6, 13, 16
Fazantachtigen Kwartel Coturnix coturnix Op 11 juni 2016 zingend/baltsend aangetroffen in het centrale, meest vergraste gedeelte van de Heide (zie http://waarneming.nl/waarneming/view/119841560) 1, 2
Mezen Matkop Poecile montanus (syn. Parus montanus) gevoelig 5, 6, 13, 16
Rallen Meerkoet Fulica atra 5, 13
Zangvogels Merel Turdus merula 5, 13, 16
Spechten Middelste bonte specht Dendrocopos medius 1, 2
Zangvogels Nachtegaal Luscinia megarhynchos kwetsbaar in 1969 gehoord 16
Nachtzwaluwen Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus kwetsbaar 2, 5, 16
Kraaien Notenkraker Nucifraga caryocatactes in 1968 waargenomen 16
Ooievaars Ooievaar Ciconia ciconia 2
Gorzen Ortolaan Emberiza hortulana ernstig bedreigd
Eenden, ganzen en zwanen Pijlstaart Anas acuta bedreigd/zeldzaam 13
Mezen Pimpelmees Cyanistes caeruleus (syn. Parus caeruleus) 2, 5, 6, 13, 16
Vinken Putter Carduelis carduelis 13
Uilen Ransuil Asio otus kwetsbaar 5, 6, 13, 16
Gorzen Rietgors Emberiza schoeniclus 2, 5, 13, 16
Zangvogels Ringmus Passer montanus 13
Zangvogels Roodborst Erithacus rubecula over het gehele terrein verspreid 5, 16
Zangvogels Roodborsttapuit Saxicola rubicola niet bedreigd 2, 6, 7, 13
Havikachtigen Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 16
Vinken Sijs Spinus spinus (Carduelis spinus) 5
Valkachtigen Slechtvalk Falco peregrinus 16
Havikachtigen Sperwer Accipiter nisus In 1969 trekkend waargenomen 2, 5, 6, 13, 16
Spreeuwen Spreeuw Sturnus vulgaris 5, 13, 16
Mezen Staartmees Aegithalos caudatus 5, 13, 16
Eenden, ganzen en zwanen Taigarietgans of Toendrarietgans Anser fabilis of Anser serrirostris overvliegend 5
Zangers Tjiftjaf Phylloscopus collybita niet bedreigd 5, 6, 13, 16
Valkachtigen Torenvalk Falco tinnunculus In 1969 geregeld fouragerend waargenomen 2, 5, 6, 13, 16
Zangers Tuinfluiter Sylvia borin 5, 6, 13
Duiven Turkse tortel Streptopelia decaocto niet bedreigd (IUCN) 5, 13, 16
Leeuweriken Veldleeuwerik Alauda arvensis gevoelig niet aangetroffen in 2013 5, 13
Uilen Velduil Asio flammeus ernstig bedreigd 16
Vinken Vink Fringilla coelebs 5, 13, 16
Zangers Vuurgoudhaan(tje) Regulus ignicapilla 16
Rallen Waterhoen Gallinula chloropus 5, 16
Steltlopers Watersnip Gallinago gallinago Opvliegend 1, 2
Havikachtigen Wespendief Pernis apivorus nee Voor 't eerst op de Gorsselse Heide aangetroffen bij de broedvogeltelling in 2013 2, 13
Zangvogels Wielewaal Oriolus oriolus kwetsbaar 5. 16
Eenden, ganzen en zwanen Wilde eend Anas platyrhynchos 5, 13, 16
Eenden, ganzen en zwanen Wilde zwaan Cygnus cygnus overvliegend 16
Winterkoningen Winterkoning Troglodytes troglodytes niet bedreigd 2, 5, 13, 16
Steltlopers Witgat(je) Tringa ochropus overvliegend en in 1969 waargenomen bij de Corduliagracht. In april 2016 achter het voormalige rabattenbos. 2, 16
Kwikstaarten Witte kwikstaart Motacilla alba 13, 16
Steltlopers Wulp Numenius arquata 5, 16
Zangvogels Zanglijster Turdus philomelos 5, 6, 13, 16
Duiven Zomertortel (tortelduif) Streptopelia turtur kwetsbaar 5. 16
Kraaien Zwarte kraai Corvus corone 5, 13, 16
Mezen Zwarte mees Periparus ater (syn. Parus ater) 5, 6, 13, 16
Ooievaars Zwarte ooievaar Ciconia nigra 2
Spechten Zwarte specht Dryocopus martius 2, 5, 6, 13, 16
Zangers Zwartkop Sylvia atricapilla 5, 6, 13
Klik voor meer informatie op de naam van het betreffende dier

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien